Clitorellini savjeti za ljeto

On 15. 7. 2004, in clitorella, by noebius

1.Moj te mota oko plota
2.Ispod vode ,moj te bode.
3.Ispod leda, moj te gleda.
4.Moj te pi?i kao u pri?i.
5.Bog te jebo , puno ih je nebo.
Clitorella

 

Clitorella i Zvon?ica

On 15. 7. 2004, in clitorella, by noebius

Da, bilo je to 80-tih godina, Predator je bio u zenitu suda?ko-pravne karijere,na pragu svih uspjeha, bio je i slavni docent, ginekolog,dr.B.Manje slavan u privatnom ?ivotu, rastava sa ?enicom je poprimila neke nepovoljne smjerove, pa je Predator, sve to usmjerio u dr.B. korist.Davili smo se svi u kojekakvim lova?kim specijalitetima, jer je dr,B. bio lovac.S obzirom da je Predator bio neumoljiv ,revan?iralo se na druge na?ine.
Clitorella je ljube?i jedinu osobu na svijetu ,zapala u “nevolje”
Dr.B. je u?inio zahvat na “najbezbolniji”na?in,bio je iskreno zabrinut, jer je Clitorella bila neutje?na,neutje?an je bio i ON, koji je plakao pred bolnicom sa ogromnim buketom ,dr.B. poku?ao je ?ak uvjeriti Predatora,da se puste mladi, neka se ?ene, neka se rodi Zvon?ica,Predator je bio opet jednom NEUMOLJIV.
Na asfaltu je ostao buket, ljubav ?ivota ,isto tako,gdje je Zvon?ica? Doslovno istrgnuta ginekolo?kim instrumentima.Imala bi danas 24 godine.Clitorella ,nesretna zna, da ?e ju “negdje “pitati”
ZA?TO??????
Clitorella

 

Clitorella samo ona

On 14. 7. 2004, in clitorella, by noebius

Daleke godine ,kada je bila smrtno zaljubjena, njena ven?anica iz Njema?ke, vi?e tisu?a nula i vi?e stotina tila i svile.Okitili su je kao kraljicu. Vjen?anje nije odr?ano, 21 bijela orhideja le?ala je pred Petrovom bolnicom ,na rukama njezine prve ljubavi, on je kle?ao pred njom ,mole?i, da sve zaboravi i da po?ne iz po?etka. Pod pritiscima, mla?ahna Clitorella , jedva 18 godina stara, nije imala hrabrosti.
Clitorella

 

Clitorella i ….smisao ?ivota

On 8. 7. 2004, in clitorella, by noebius

Gleda ,kao i oduvijek odu?evljena morem u plavo sivu pu?inu nepregledne snage,more, koje pro?ivljava ratove, ekolo?ke katastrofe, tragedije, guta ogromne tone potonulih plovila, more, opjevano u svim umjetnostima od pjesni?tva, knji?evnosti, slikarstva, glazbe, neiscrpna tema filmova, avantura, pri?a ,legendi, more, veli?anstveno u svojoj osobnosti, dominaciji, more ,more, koje u svakom ,negdje u du?i ulijeva strahopo?tovanje i divljenje u istom trenutku.
Clitorella ,nekada?nja vrsna pliva?ica, koja se sa morem borila do suza, do granica izdr?ljivosti, more ,prve sanjarije, prve avanture, prvi melem mladosti, prve ,one neiskvarene, mlade i nevine u svakom pogledu.
Clitorella obo?ava more, ne turisti?ki, nju fascinira more kao takvo.More slu?a, tje?i i ?uti.
Gleda, po ne zna koji put Clitorella, za?udnu ljepotu prirodnog fenomena, pu?inu i konfiguraciju velebnog, ,gleda u rane jutarnje sate, kada se zrake dana i prve zrake sunca negdje ogledaju “dogovaraju” sa morem, onaj ?arobni trenztak zore, po?etka dana ,po?etka strahova ,ali i nada, da ipak novi dan daje sam od sebe odgovore, na sva njena pitanja, dileme, bojazni …..
Odmara jo? pospane o?i Clitorella na sivoj povr?ini,sje?a se, kada je svo vjen?ano cvije?e bacila u more, da ?uva njezinu sre?u, njen ?ivot, njene nade i ambicije,gleda sada,pita more poput Pu?kina, gdje je smisao i da li ona ima dovoljno hrabrosti uputiti se u najza?udniju avanturu ?ivota.Gleda prve osmjehe, pla? i tugu i brigu , i…i ono iskonsko, gleda mogu?i budu?i ?ivot,jo? jednu ?ansu nekoj du?i,repatici na nebu, nekoj du?ici, kojoj treba mo?da, ipak dati ?ansu, ne odustati, ne podle?i zlobnim komentarima,zavisti, oti?i sa nekim idealizmom ,kojeg vi?e nema, sa nadom ,koju je uspjela Pandora sa?uvati, gdje bismo bili svi mi ,da nade nema?!
Sjetila se Clitorella ,sjede?i u rano jutro na pla?i bijelog stropa neke zagreba?ke bolnice, Zlato je hrabro zakora?ilo u ?ivot, a ona je na tren ,na desetinku ,stotinku sekunde imala misao i znala je smisao ?ivota, ali je u tom trenutku ta misao pobjegla.Za taj ?asak treba se ?rtvovati, ustrajati, mo?da je to zvjezdica, koja ne samo u Clitorellinoj du?i, ve? u sva?ijoj tinja i ne smije se zanemariti, bez obzira na okolnosti.
Clitorella glasa za novi ?ivot!!!!!!!!
Clitorella

 

Ni da mi plate…

On 8. 7. 2004, in novele, by noebius

Ju?er sam na Nova televiziji nave?er, u neko vrijeme, pogledao emisiju “Lete?i start” gdje dva tima idu po Rijeci i natje?u se tko ?e prvi na?i nekoga tko pristaje i?i na Krf, Gr?ka, na 7 dana odmora, ali pod uvjetom da krene odmah. Sve pla?eno, ?eparac 150 eura (bar se tako ?inilo).
E sad, rondaju oni po cijeloj Rijeci, jedna cura in navla?i, pa malo ?ekaj, pa mi do?e de?ko, pa bi malo obavila ovo ono… i na kraju njena mama ka?e “zlato nema? Putovnicu”. Pa banana za taj tim.
Hodaju oni po ulici i salje?u prolaznike, ali nitko ne bi badava na put. Osim jednoga. E taj to uspije, ali nakon navla?enja sa time da li ?e dobiti slobodan dan pa zovi bla bla… da li je uspio osigurati si slobodne dane? To nam ostaje nepoznanica, tip je uzeo vau?er za put, digao lovu, ali da li ?e uspjeti oti?i, to nam kamere ne pokazuju.

Danas hodam ja gradom. I?ao bih negdje, ali sve paket aran?mani, sezona, minimum 7 dana. Cijene? Prava sitnica. Nije uop?e problem oti?i negdje, mo?e se to priu?titi. Kako bi to rekao Gnyus u seriji “Dr?avnik novog kova” … ?to je za nas 10 funti? Jedna malo bolja cigara, ili socijalna pomo? ciganskoj obitelji za tjedan dana… a ja znam za ?to bi ja radije potro?io novac”

?itam ja Bug magazin. Raspisali se o “Team Building” seminarima, kao rafting, pentranje po liticama, lijepo ide poduze?e, nije to kao sindikalni izleti nekada, ve? “sve organizirano”… cijena? Prava sitnica, 7 dana 500 eura…

Ma sve je “organizirano, 7 dana” no mora? imati vremena.
E tu smo braco. Da bi imali vremena, moramo imati godi?nji odmor. Ili nas poduze?e mora poslati, dakle putni nalog. Neki to dobiju odmah. Drugi se moraju najaviti 3 mjeseca unaprijed, na?i si zamjenu i jo? se duboko nagnuti njegovom Vojvodstvu ?EFU.

Gledam ja propu?tene prilike. Dva puta dobio sam na “nagradnoj igri” vikend negdje, 3-4 dana sve pla?eno. Nudili su mi sponzorstva za odlazak na kongrese, samo da odem i da se sjetim da me ba? ta firma poslala, ni?ta mutno, sve legalno i dobronamjerno.
E ali nisu to ponudili ?EFU nego meni. Pa ako se nisam najavio 3 mjeseca unaprijed, nema slobodnih dana, mo?e godi?nji ali na?i zamjenu. Nema ni iza?i ni na sat vremena na stru?no predavanje, organizirani predava?i do?li iz Amerike, samo treba ?ef pustiti, ali zamjena? Tko ?e organizirati posao taj jedan sat koliko traje predavanje za radnog vremena? Moraju se potpisati ?efovi, a oni ljuti jer ovaj put se ne zove njih, ma treba in na?i dok nisu na putu, jer putuju oni, njima lako oti?i, oni potpisuju. Drugi trebaju na?i “zamjenu”. A to te?ko na?i…

Skauti NOva TV-a imali te?ku zada?u na?i nekoga da pokupi sa ceste 500 eura, ka?e “?ao” i ode na odmor 7 dana na Krf, Gr?ka. Treba samo putovnica. I malo pameti, da se ka?e baj baj svima onima koji tla?e i ne dopu?taju da se uzme novac. Koji le?i na cesti, ali za to tra?e – na?e vrijeme.
“U posljednjim danima ne?e biti vremena…”

Put pod noge, dok jo? imate vremena.

 

Ivica 2

On 5. 7. 2004, in svakodnevica, by noebius

Po?eo je novi tjedan. Moram priznati malo mirnije nego prethodni. Polako se uhodavam i posao, a i moj mozak je po?eo sura?ivati. I neke sitnice su sjele na mjesto, a i dan je brzo pro?ao i nisam na kraju dana bila potpuno iznemogla. Mob mi se zanio danas popodne. Kako sam off the market tjedan dana (zbog posla), danas sam bila jako tra?ena. No nekako me nije to razveselilo…iskreno godilo je mom egu, ali …

Vidim da me zafrkavate zbog Ivice. Istina je da Ivica najverojatnije ima Maricu, ali je to doista ne znam. ?ovjeka nisam vidjela tri godine i ja sam ?ivjela svoj ?ivot. Nemam iluzija da ?e Ivica okrenuti moj broj, a ja sam svoje napravila. Dala sam mu do znanja da mi se svi?a tj. da budem precizna pozvala sam ga na kavu. Odbio je. Mo?da iz krivih razloga, ali neke stvari ja ne mogu promijeniti.

 

kuda koji mili moji

On 3. 7. 2004, in svakodnevica, vijesti, by noebius

I tako, kona?no prvi dan godi?njeg odmora. Ju?er naganjanje posla, da sve bude zavr?eno na vrijeme, sva papirologija, priprema budu?ih poslova da ih suradnici mogu napraviti bez mene… sve u svemu crknuo sam.
Poslje posla nabavka ljetne odje?e, shopping zbog shoppinga… relaksacije radi. Ugodno s korisnim :-)
Nisam stigao ni televiziju pogledati, kad sam se vratio sa svega ravno u krpe na spavanjac…
Prekju?er je bila dodjela Vjesnikovih nagrada. Nakon dru?enja sa prijateljima, oti?ao sam u knji?aru i kupio nagra?enu knjigu. ?ao mi je ?to ju nisam imao sa sobom, mo?da bih uspio nagovoriti autora da mi ju potpi?e ;-)
?to dalje? Dan – dva ?u u?ivati u blagom neznanju ?to ?e biti dalje… odmor je upravo to, kad ne mora? sve planirati.

Za kraj, dva teksta za ?itanje, iz fri?kih novina:

Emotivno zlostavljanje u obitelji ?esto vodi fizi?kom ili seksualnom nasilju

Ostracizam ili “tiha misa” – Zlostavljanje na radnom mjestu verbalnom izolacijom

 

moji blogovi

On 2. 7. 2004, in svakodnevica, by noebius

ONO ?TO NAS ?INI SRETNIM

Ima svuda dragih ljudi…Danas sam dobila jednu finu ?trudlu od kuharice. Joj vi?nje i jabuke i doma?e tijesto…Mijenjala sam mnogo radnih mjesta, ali uvijek sam bila miljenica kuharica. Ja vam jako volim hranu tj. finu hranu i stvarno u?ivam u njoj. I to se vidi. Sre?om ne na mojoj kila?i, nego na izrazu lica kad slasni zalogaj dopre do mog ?eluca. I ako mi je ne?to fino uvijek pohalim kuharicu, a ako nije, ne pojedem i od?utim…U biti ja vam mislim da je grehota lo?e kuhati. Namirnice su tako skupe i stvarno jako cijenim ne?iju vje?tinu i trud da od toga naprave fini obrok…

Za titulu najboljih kuharica i kuhara ravnopravno konkuriraju moja mama, kuma, pokojni Ljubo i Slavica… Gablec pro?li petak je bio ri?oto od plodova mora u umaku od vrhnja, a ovaj frigane lignje s pomritom i tartar umakom…
Prava hrana za pokretanje sivih mo?danih ?elija koje zadnjih 10 dana rade milijun na sat.

Meni iz snova

Juha od doma?e kokice koja se kuha manje od tri sata na laganoj vatri s rezancima od doma?ih jaja
Purica s doma?im mlincima (pe?enim u kru?noj pe?i)
Mje?ana salata
Orehnja?a

- 18:08 – Komentari (1) – Isprintaj – #
Pravi zagorski meni.Meni ostavi krilce.Obo?avam re? pe?rna slana ,sa koricom njammm (jupiter 02.07.2004. 20:46)

?etvrtak, 01.07.2004.
…umorna 2
Dana?nji dan je bio tako te?ak da sam se jednostavno morala malo obodiriti

- 21:45 – Komentari (3) – Isprintaj – #
Vidim da si stvarno umorna. I prsti su ti zadnju rije? ispremije?ali. (mnozitelj 02.07.2004. 13:15)

zar i ti ides kod zubara? (SadisticoShy 02.07.2004. 16:12)

Ne ja sam bila na generalki (zubarskoj) pro?le godine, mijenjanje plombi i krunica…a jesam se istro?ila (lopticaskocica 02.07.2004. 18:10)

…umorna

Ja sam u rozoj ku?ici. Sjedim za stolom u lijepoj sobi. Na prozoru su vesele zavjese u rozim, plavim, zelenim tonovima na pozadini boje sladoleda vanilije. Iz kuta mi se smije ogroman televizor na kutnom elementu koje je za mene napravio stolar od javorovog drva s elementima boje pistacija. E da tamo je i ogromno ogledalo. (Dobro napreduje moja dijeta). Sad pi?em na prijenosnom ra?unalu spojena ISDN-om na Internet, a iza mene je krasan kovani ?eljezni krevet-trosjed. S zidova se namiguje jedan neobi?no ljeto kojeg sam sama napravila i nekoliko naran?astih jedrilica u tirkiznom moru.
Tabani su mi uronili u skupi vuneni tepih koji zapravo sakrio krasan parket.

U sobi je i jedan ogroman pleteni sanduk od ?page koje su napravile ne?ije vrijedne ruke.

To su samo stvari, ali to s stvari koje ja volim i koje me krijepe u ovim trenucima beskrajnog umora kad tijelo vapi za tu?om, a o?i za odmorom.

Danas je bio prvi radni dan na novom poslu, i nije bio jednostavan, ali u ovoj svojoj sobici sam do?la po svoj mir…i dobila ga…
jer sam tu svoju sobicu, a i rozu fasadicu zaradila svojim znanjem i marljivo??u. Ponosna sam na sebe jer sam se u ?ivotu izborila i iskoristila svoje poslovne prilike i hvala Bogu i to zato ?to je Bog.

Pomogni si sam i Bog ?e ti pomo?i.

- 19:05 – Komentari (4) – Isprintaj – #
Svaka ?ast. Zaslu?ila si pohvalu :) (BigMamma 02.07.2004. 01:01)

Jako mi se dopada opis tvog interijera. Mora da u?iva? u njemu! (mnozitelj 02.07.2004. 13:14)
:-) (lopticaskocica 02.07.2004. 18:10)

hvala (lopticaskocica 02.07.2004. 18:11)

srijeda, 30.06.2004.
An?i? pobijedio
I danas je An?i? pobijedio. Svaka ?ast. ?estititam

- 23:10 – Komentari (4) – Isprintaj – #
dr?im fige za blind date… dr?ao sam i an?i?u :) a pjesma je ba? super.. brije? (kostur 01.07.2004. 00:14)

jedva cekam petak kada opet igra :-) (jordan 01.07.2004. 10:12)

Pobijedit ?e i u petak. Stvarno dobro igra. (mnozitelj 01.07.2004. 11:36)

A ?prem izgubila:( Al` neka, bar bude mi bli?e! he he.. (fabian 01.07.2004. 12:23)

D day

Ima dana, a ima i danas….E da ?to re?i za danas…Ukratko dva razgovora za posao,od ?ega jedan uspje?an vrlo jer po?injem raditi sutra (opet imam dva posla…hvala bogu), a drugi science fiction…ufatili me head hunters i ho?e me za direktoricu…ja bi bila blagajnica…a oni me o?e za direktoricu, ak me ovi njihovi ho?e (kvaka 22)…(nis ja te sre?e), blogeri mi ostavljaju mailove, i bila na spoju….Moram biti iskrena neke susreti s mu?karcima zapravo i nisu spoj….Jer ovo je bilo iznu?eno…Koristila sam se starom ?enskom taktikom…suzama…istina i bog virtualnim (prije tjedan dana)i iznudila second date…zabadav…frajer me ne ?ljivi pol posto, a ba? ima lijepe plave oke i zrnce soli u glavi…

No nije gotovo dok nije gotovo. A gotovo..U stvari te?ko da je ikad gotovo. Jer i kad sklopi? oke i zauvijek ode? nije gotovo. Evo s njim sam pri?ala o jednom devetnastogodi?njaku koji je umro nakon operacije noge, ali njegova smrt taknula je mnoga srca i danas bila predmetom razgovora…Ostajemo u srcima ljudi koji nas vole, kroz gene djece, na usnama neznanaca kojima je bio inerestantna neka na?a mo?da “cipela”, ili smo dobili Nobelovu nagradu.

I zato ?u ja ponovo na blind date…Pa kad je bal nek je maskenbal iako je lipanj, a ne velja?a

- 21:56 – Komentari (3) – Isprintaj – #
Blind date, ?ta to zna?i? Sa slijepcem se nalazi?, jer oni koji vide bje?e od tebe kad te ugledaju? :) (trapula 30.06.2004. 23:06)
;-) a moram se sna?i (lopticaskocica 30.06.2004. 23:17)

?itam ?itam i ni?ta ne ku?im:))) Mo?da je to sve radi kasne ure…:) (BigMamma 01.07.2004. 03:29)

utorak, 29.06.2004.
Ljepota

Po meni ljepota izvire iz du?e…

- 18:36 – Komentari (7) – Isprintaj – #
Pa to se zna:) (fabian 29.06.2004. 18:50)

… a po nekima iz novcanika ;-| (Bushman 29.06.2004. 21:11)

kako kome….ono ?to doista vrijedi ne mo?e se kupiti novcem (lopticaskocica 29.06.2004. 21:19)

Loptice, nije ih bas puno svjesno toga, a kad to shvate, onda je kasno… Puno ih hoce “konja” na bijelom konju ;-) (Bushman 29.06.2004. 21:48)
:) Dusa je “najbitnija”,tj. ono sto je u nama… Bravo i hrabro dalje… zelim ti ugodan dan (VLado 30.06.2004. 10:28)

po meni je sve to jako objektivno… (SadisticoShy 30.06.2004. 11:00)

U pravu si. Samo da bi druga strana vidjela tu ljepotu treba isto imat du?u. Danas je malo ljudi koji imaju takvu du?u. Svi sve gledaju preko love. Imam frenda koji je o?enio curu ali ne zbog ljubavi ve? zbog novaca. Danas nema novaca a brak mu je pakao. (mnozitelj 30.06.2004. 13:39)

Slike

Razmi?ljala sam o slanju slika Internetom da spoj ipak ne bude spoj na slijepo. Problem je kaj ja nemam sve potrebne spravice ono kao digitalni fotoaparat ili barem neki po?teni skener. Ina?e moje slike su uglavnom krajnosti. Na jednima ispadam kao top model, a na drugima ne bi ni ja sebe ?tapom taknula, a kamoli iza?la na kavu. Ina?e se ne volim da? fotografirati iako volim sama sebe nacrtati. Da nacrtati…Naime crtanje i slikanje mi je hobi i imam dosta auto portreta koji me predstavljaju u raznim ?ivotnim razdobljima. Bila sam i crna i plava, vitka i punija, kratke kose i duge kose. Moje transformacije su nekad nevjerojatne, ali sam ipak uvijek najsli?nija sama sebi. Prepoznaju me i ljudi koji su i?li sa mnom u prvi razred osnovne ?kole.
U stvari mi je turbo zanimljivi kad neki ljudi postanu totalno nesli?ni samim sebi, a neki su uvijek nekako prepoznatljivi.
Nekad davno u spomenaru mi je netko napisao: “?to si stariji to si sli?niji samom sebi?”. I bore koje se urezuju na na?a lica odraz su na?ih raspolo?enja, brige o sebi i odraz su na?eg ?ivotnog iskustva.

A da fotografije….Mislim da mi sami o sebi najvi?e govorimo. Na?in na koji izgledamo, kako se ophodimo mislim da mnogo vi?e govori o nama od nekog papiri?a. Ista ne mo?e do?arati miris kojeg sam stavila specijalno taj puput i mnogo toga drugoga.

I da, stvarno dobro izgledam. I toga sam svjesna. I nije mi potrebna fotografija koja bi nekom unaprijed pokazala moje crte lica. Jer mogu poslati doista sjajne fotke, ali iz nekih kuteva i neke grimase. Ugly. Jer rekli su mi kamera ne la?e. Pitam se je li doista tako.

Osim toga ljepota je u oku promatra?a. Tako bar ka?u.

- 18:12 – Komentari (12) – Isprintaj – #
?to zapravo tra?i? loptice? I zna? li onu – “na internetu su svi zgodni i lijepi? (trapula 29.06.2004. 19:01)

Ljubav na prvi, drugi i zadnji pogled… (lopticaskocica 29.06.2004. 19:15)

Eh jebiga, onda mi nemoj slati sliku na mejl :) (trapula 29.06.2004. 19:19)

Tocno, ljepota je u oku promatraca :-) (jordan 29.06.2004. 19:49)

A zasto bi Trapula slike? :-) (jordan 29.06.2004. 19:50)

A mo?e i osmjeh, neoptere?en razgovor………….a za sve ostalo ?emo se dogovoriti (lopticaskocica 29.06.2004. 19:55)

Seksa radi jordan :) . Ma neee, al kad ve? pri?a da dobro izgleda onda neka i doka?e. A za glas nek snimi kratki .mp3 u kojem ka?e “Trapula, ti si frajer?ina prava” :) (trapula 29.06.2004. 19:57)

Ma rado…Ali kako? (lopticaskocica 29.06.2004. 20:39)

Pa ?alji na mejl trapulablog@yahoo.com. Si vidla Jordan kako se to radi :) (trapula 29.06.2004. 20:43)

Trapula skuplja slike blogerica :-) Eh, Trapula, Trapula…:-) A onda sa mp3 pred frendove da cuju :-) (jordan 29.06.2004. 22:58)

Ne vjeruj fotografijama, vjeruj meni -fotografu. Sve se lako moze sfejkati :) Ali kad vec saljes : sadisticoshy@zaprudje.com :) (SadisticoShy 30.06.2004. 10:59)

Ja nebi sliku. Ja bi radije kavu! (mnozitelj 30.06.2004. 12:03)

ponedjeljak, 28.06.2004.
jedan sat poslije

Napisala sam pet molbi…I ohladila se. Imam neku u?te?evinu, a i ostao mi je ovaj drugi posao. Za sada. Ni?ta ode ja na more….

- 20:27 – Komentari (5) – Isprintaj – #
ma sla?em se da fotke ne do?aravaju ni pribli?no, i da ?ak mogu sprije?iti da upoznamo potencijalnu … ljubav svog ?ivota, ali je i grozno zatomljivati taj dio na?e osobe. svi mi volimo lijepo, bez obzira na razli?itost percipiranja lijepog – nevjerojatan ?arm je potreban da bi pokrio ne?ije fizi?ke nedostatke, ili sna?na svijest o vlastitim nekvalitetama… i sad jo? na?i balans izme?u realnosti i na?e predo?be… hm umjetnost zaljubljivanja :) (kostur 29.06.2004. 02:27)

Pametno. Uzmi malo odmora i skupi snage pa onda dalje u borbu za egzistenciju. Nemogu re?i da znam kako ti je jer nisam imao tu nesre?u da ostanem bez posla. ?elim ti dobar provod na moru. (mnozitelj 29.06.2004. 08:26)

koji bad radi? samo za stan i klopu, i nemozes recimo kad das ortkaz u?ivati bar 3-4 mjeseca i ?ivjeti samo od love koju si zaradio…..fuckthislife! (SadisticoShy 29.06.2004. 11:02)

Joj, lopticeskocice, odmori se na moru, u?ivaj koliko mo?e? i sretno s tra?enjem posla.. javi se kad uzmogne?! :) (Tapirnnie 29.06.2004. 17:48)

Sretno ti s trazenjem posla! Drzim ti fige! :-) (jordan 29.06.2004. 23:00)

Poslovi i otkazi

Jo? jednom ispo?etka. Naime danas sam dobila otkaz s jednog posla (radim dva) i sada tra?im dalje…Isprintala sam sve mogu?e oglase koje sam na?la na Internetu i sada ?u slati molbe…I ?ivotopis….I svoj broj moba…I morati ?u opet krenuti ispo?etka. Nova sredina, novi ljudi, druk?iji posao, neizvjesnost da li ?u dobiti zara?enu pla?u…Odbila sam i sastanak na slijepo. Nisam pri volji za takve stvari dok ne rije?im osnovne egzistencijalne stvari.

- 19:45 – Komentari (2) – Isprintaj – #
od otkaza je jdino gore tra?iti ?ob i trpiti sve one intervjue… (SadisticoShy 28.06.2004. 21:53)

Iskreno mi je ?ao. Ali danas je to na?a realnost. ?elim ti da ?to prije, sa ?to manje muke, prona?e? dobar i siguran posao. (mnozitelj 29.06.2004. 08:23)

nedjelja, 27.06.2004.
Mr. Pravi i Mr. Krivi
Na sastanku na slijepo ve? nakon pet minuta mo?e se procijeniti da li je neko ok ili nije ba? ok. Mislim za tebe tj. mene.

No koji je u ?ivotu Pravi i ko je Krivi. Mislim da su Pravi svuda oko nas. I mnogi moji biv?i su bili Pravi. Mislim mu?karci. Koji je onda meni vrag..Zakaj ja tak biram i zakaj odlazim na sastanke na slijepo.

Sindrom zelenije trave kod susjeda. Znam ja gdje je trava najzelenija, na?alost do te udoline nema puta. Ne bi mi pomogo ni Rojs sa svojom, ?to ono, brigadom do probijanja puta.

Blog sam po?ela pisati slu?ajno. Nagovorio je jedan ?ovjek kojeg sam upoznala gdje nego na sastanku na slijepo. On je molio da komentiram njegov blog i meni je on bio totalno bezveze i napisala sam to. Nije mu bilo pravo i komentirao ono pa ti ni?ta takvo ne radi? pa nema? pravo ni kritizirati i ja otvorila blog…

I tak Krivi (tj. krivi nakon prvog blind date-a) je zapravo Pravi jer mi je otvorio jedan novi svijet.

Pravi i Krivi mislim da je gre?ka u koncepciji. Svi smo mi Pravi tj. nismo Nepravi.

- 13:41 – Komentari (13) – Isprintaj – #
Kaj, to su “online” poznanstva ili preko nekog tre?eg, zajedni?kog poznanika? (fabian 27.06.2004. 14:17)

online poznanstva (lopticaskocica 27.06.2004. 14:43)

?ek, jel to “naslijepo” zna?i da niste ni slike prije toga razmjenili? (Annie 27.06.2004. 16:19)

da slika bi definitivno bila bolje rje?enje (kostur 27.06.2004. 19:10)

Ne ne razmjenjujemo slike…nekako ne volim slati slike preko Neta (lopticaskocica 27.06.2004. 19:31)

Zanimljivo razmisljanje, slike zamjenjuju tisucu rijeci, tvrdi moj sef, a i moj ravnatelj ;) … samo kaj je meni tesko svaki puta napraviti “iluziju” ili ti magiju :) (foto 27.06.2004. 20:33)

Pravi ili krivi :) … dva stanja crno i bjelo :) … ja bi rekao da je u nas samo sivilo, pitanje je samo koja nam siva nijansa najvise pase :) … pa je tak i s deckima, na blind ili normalnom izlasku … iskreno samo jednom je bilo ono , e da sam znao tko si , nebi te htio ni vidjeti ;) ) (foto 27.06.2004. 20:35)

Pa kada se komentira, da kazem i da s curama je ist tako ko i s deckima ;) … mislim ono ako ne stvoris pravu magiju mam si krivi :) … ili su one krive ak ne stvore dobru magiju … kaze se ono ljubav na prvi pogled je slijepa ;) (foto 27.06.2004. 20:37)

Slike bas i nisu dobro rijesenje, jer jednostavno ne docaravaju osobu kako treba…a imas pravo, krivi mogu biti i pravi, barem u nekim stvarima :-) (jordan 27.06.2004. 21:31)

Ma svi su pravi, samo je problem koliko mi mislimo da su krivi. Dvije razli?ite osobe, dva razli?ita mi?ljenja. Molim te javi mi se na moj mail, mnozitelj@yahoo.co.uk, pa ?emo se dogovoriti u vezi kave. ( 28.06.2004. 09:26)

Koja jeziva udava?a, horor. (Gazda 28.06.2004. 10:43)

respect, hrabra si. :) ?to je s mu?kima na poslu? Ima li tu kajgod za prebrat? (crtica 28.06.2004. 11:15)

Udava?a..te?ko da sam (bojim se da mi je isteko rok valjanosti ;-) Sre?a prati hrabre…. Sla?em se s jordan da slike ne do?aravaju osobu na adekvatan na?in Foto thanks na silnim komentarima (lopticaskocica 28.06.2004. 19:56)

subota, 26.06.2004.
Slu?ajni susreti
Kona?no se desio….Slu?ajan susret. Vozim se ja tako svojim crvenim devilom oko pola no?i sredi?tem Zgb i ono mi po?ne namigivati srebrni ljepotan, tj. njegov vlasnik. Malo on namigne, malo ja blendam i kao stanemo sa strane, a ono…no chemistry….be?i ?to prije…i tako ja odjurim u no?i…ali ohrabrenje…jer i meni se de?avaju slu?ajni susreti….samo izgleda je problem u stavu. Frajer mi je ju?er na blind datu rekao kao ti si icy…Super zgleda?, ali nema ?anse da bi ti ja pri?ao ovak jer kao nisi moja liga…

Od sada gledam naokolo, osmjeh 8 on i akcija. Jedino moram po?eti izaziti..i to u ?enskom dru?tvu….Jer sama…no way…Gdje na?i adekvatno ?ensko dru?tvo…Frendice su mi off the market odavno…Maybe online kao i blind date-ove…Dakle drage blogerice, ako je koja ja kavu ?astim….

- 17:03 – Komentari (7) – Isprintaj – #
?ekaj nije mi jasan ovaj blind date… kako je do?lo do toga? index 1 na 1 ? blog? icq? plavi oglasnik? ?ta? ?ta? i ja bi na blind date!!! (kostur 27.06.2004. 03:31)

Ja ba? nisam sku?ila ovaj post, sku?ili ste se u autu, igrali na cesti blendanjem i onda stali na neki parking i po?eli pri?ati? (Annie 27.06.2004. 10:01)

sjecam se jednog svog takvog ‘blind date’-a prije godinu-dvije. tip je samo otvorio prozor, pitao ‘ima? de?ka’, ja kimnula da imam, rekao ‘ni?, idem dalje’ hahaha budale:)))al pamti se:) (Ptica Trka?ica 27.06.2004. 11:37)

Pa, meni je iz ovog sve jasno. Samo ?ensko dru?tvo ima svoje prednosti kao i mane. Moj ti je savjet da kod upoznavanja bude? solo jer nikad nezna? kakav ukus ima mu?ka strana. Da se nebi frendici posre?ilo a ti izvisila. (mnozitelj 27.06.2004. 11:45)

da annie, na povratku s blind date igrala sam se svjetlima…a kaj se ti?e ?ena i konkurencije…zakaj ne..nemam ni? protiv da se i drugima posre?i… (lopticaskocica 27.06.2004. 13:52)

Hm, iz mog iskustva ja se ne sje?am kad sam zadnji put upoznala frajera da mi je bio de?ko, a da smo se upoznali u birtiji, kafi?u i to.. (Annie 27.06.2004. 16:19)

Evo ja bi fakat isla s tobom van, ali nisam u ZG :-( (jordan 27.06.2004. 21:36)

petak, 25.06.2004.
Mobiteli i blind date
Mobiteli su neophodni kod ugovaranja blind date…Dati ga treba na kraju kad je sve dogovoreno…U stvari i ne treba…Kad prilazim osobi koja me ?eka, a ne znam, obi?no nabacim osmijeh 6 i samo ka?em ime s ?

Obi?no me ljudi prije nazovu. A glas je doista moj adut. Nema komada kojeg ne?u zaintrigirati glasom.

S jednim Istrijanom razgovarala sam mjesec dana prije blind date-a. ?ovjek se totalno zaljubio u glas. I ono ?to je glas pri?ao. Me?utim kad smo se sreli Totalan disaster… ?ovjek me gledao….Kao ono kako mo?e? biti takva.

(a takav glas)

A neki dan sam bila najbolji komad na jednoj zabavi. Svi muzikanti su mi namigivali. Jebiga moj glas je zbilja opak. To jest moj glas je Nicole Kidman, a stas recimo Jodie Foster i jebiga.

Zgodna je i Jodie Foster ali nije Nicole Kidman, ali kako sto ljudi sto ?udi

Tek toliko da ka?em nisam sli?na ni jednoj ni drugoj, ni glasom ni stasom.

Ja sam stvarno svoja. Ponekad i previ?e. I zato opet blind date….Nada umire poslednja.

To je ve? postalo kao sport. Zakaj ne…Olimpijska pobjednica u blind dateu :lopticaskocica.

Ve?eras nabacujem razbaru?eni, natural look. Izlazak u centar, pa ak komad ne bude kak spada barem ?u mo?i odmoriti o?i na lijepim zagreba?im mu?karcima. I dobiti ideje od ?ena kako druk?ije upakirati svoj natural look da do?ivim na svoj osmjeh 12 recimo jedan poziv na kavu.

- 18:22 – Komentari (7) – Isprintaj – #
auuu.. imam ja jednog prijatelja kojemu je glas na ?eni jedna od najva?nijih stvari :D kad mu bude ro?endan, ho?e? li ga molim te nakratko nazvati, samo da mu umjesto mene ?estita?? to ?e mu biti moj poklon :D (placebo 25.06.2004. 23:35)

jel ima? onako.. duboki glas? mislim da mu se takvi svi?aju :D (placebo 25.06.2004. 23:36)

da alt sam, i dapa?e rado bih to u?inila (lopticaskocica 26.06.2004. 17:26)

Jel se ti zeza? il istvarno stalno izlazi? na sastanke na slijepo? (cobra 27.06.2004. 01:10)

Ovo je doista zanimljivo. Nikad to nisam probao. Ako nije uvijet da je de?ko iz Zagreba, primi moj poziv na kavu. ?ista znati?elja!!! (mnozitelj 27.06.2004. 11:50)

nije uvjet da je de?ko iz zg-a…dapa?e rado bi na kavu s tobom mno?itelju… i da cobra idem na sastanke na slijepo (lopticaskocica 27.06.2004. 13:44)

Placebo sre?o, primjetit ?u ja ovu krasotice i bez tvoje pomo?i. Naravno, ako zaslu?i :-) (Herostrat(i?te) 29.06.2004. 08:27)

jednom i nikad vi?e

Postoje razni spojevi….Spojevi koji idu dobro…Ho?u jo? jedan spoj i bude jo? jedan spoj i spojevi koji tako ne idu. Ponekad se ?ini da su ok, dobije? i zgodan sms nakon spoja ali to je to. Negdje ostavi? krivi dojam…ili konverzacija krivo krene, ili ti nisi u formi, ili je tip totalno bezveze pa bje?i? glavom bez obzira. Ili sve krivo krene ili sve dobro krene. Primijetila sam kad se trudim ostaviti dobar dojam jer primjerice frajer je cool, sve zabrljam…a kad frajer tak tak, indiferentna sam i frajer se zapali. Da u stvari uvijek s de?kima pali ba? me briga sistem…Pitam se za?to?

- 11:35 – Komentari (2) – Isprintaj – #
Ne pitaj se, ba? te briga :) (trapula 25.06.2004. 11:45)

Voljela bi da me nije briga, ali briga me je ponekad (lopticaskocica 25.06.2004. 18:00)

srijeda, 23.06.2004.
Blind date

E ni? danas od blind date-a. A bilo je ponuda, ali nis pri volji.
Nekad me stvarno dotu?e to iskri?arenje. A kaj ?e?, kad ti svi ve? ulije?u s gospo?o, a frendice sjede doma i premataju klince. Tamo tj. na iskrici svi znaju da sam slobodna.

Moram opisati jednu kategoriju. Mu?karac iznad 40 nikad o?enjen.

Takvi su opasni po du?evno zdravlje.

Oni bi hm….ali ne daj bog da nekaj i ulo?e.

Prvi…Nikad slobodan vikendom….Naintrigantniji izlazak u loko birtiju…Kino ne, kazali?te ne, vikend nije slobodan jer radi, nemoj kondom jer mi nije ok,
ve?era sa?uvaj bo?e, ro?endan nije bitan…sam do?i k meni usred no?i (da te ko ne bi videl) i odi u zoru…

Drugi
Love do krova, firme nekretnine…sanja o plavu?i od 180 koja mu ka?e ne (on njoj odmah gadura), a
drugoj odmah iz prve (na nevi?eno) kak je zahtjevan, ho?e oralno (na nevi?eno), informati?ki freak

Tre?i

Love do krova, obrazovanje, taj bi jebal u guz s prijateljem u dru?tvu..Mo? misliti

?etvrti

Love do krova, doktor, taj uop?e ne bi, ?okira se kad dobije pusu u Gunduli?evoj…pa to je centar grada

Da i ono kao ?ene ?ine 53% populacije, cure ne bute se se uop?e jebale,
kao i ono iz Plodova zemlje o usidjelicama. Ho?eto mu je rasna ma?ka u tridesetima rekla ne, pa se tje?i djevoj?icama…A jo? je mlad. Pitam se kako ?e tek bedast biti s jedno 40 ako se bude zadr?ao na djevoj?icama…A neke djevoj?ice…(Ptica Trkacica)…Mala ne bu? uvijek imala 25, vrijeme brzo ide…Danas je mnogo ?ena iznad 35 koje se nisu udale ne svojom krivnjom. Doista.

I ?ive svoj ?ivot…I ne pla?e se tu?e djece. Za?to bi. Djeca ne grizu…ali tu su neki ljudi preve? otrovni. Kaj im smetaju ?ene koje nikom nisu na teret i ?ive od svoje pla?e. Jebiga…mnoge su ?efice. A ?to ?e?…Nije svako sposoban.

- 22:01 – Komentari (6) – Isprintaj – #
Nije da imam predrasuda, daleko od toga, ali kako bi bilo da se skocka? i jednostavno iza?e? u grad? :) Sve po?inje osmijehom i pogledom, a ne tipkanjem po tastaturi. Jebe? to. (Scorpy 24.06.2004. 01:51)

Ne da se, loptice, i izaberi Toyotu Yaris! Da vidi? kak ?e se tek onda frajeri ljepiti! ;) (Annie 24.06.2004. 07:39)

Loptice, meni bi bila Ok i da imas Jaguara! (SadisticoShy 24.06.2004. 10:25)

Uvijek sam skockana i ?esto se smijem jer fala bogu na zubarima pa imam lijep osmjeh….ne pali… a Yaris je definitivno dobra ideja…Jaguar ipak ne hvala pa ne bi vidjela preko volana (lopticaskocica 25.06.2004. 11:44)

ma tko to meni ?ita misli :) (placebo 25.06.2004. 18:09)

a ?itam ?itam, slobodno je popodne (lopticaskocica 25.06.2004. 18:22)

?ensko kupovanje auta

Prije ?est godina kupila sam svoj prvi i za sada jedini auto. Ax…Bio je nov, 50000 kn, najpovoljiji na tr?i?tu, jest da sam morala banci platiti efektivnih 18% kamate, ali ko te pita. I lijep je jo? Ax. Veseli i crveni, ma?ina radi sto na sat, ima nove gume ali…Kako se svakidan vozim cca 60 km po na?em vrlom Zagrebu namigivaju mi jako neki novi auti. Novi C3 crni je zakon, a ni C2 nije lo?, pa ova akcija kao klima gratis…ali i cifra na reklami je 81200,00 kuna ?to je vi?e od 60% nego ?to sam platila stari, tada novi ax…i u nekoj najfetinijom varijanti C2 se ne mo?e dobiti ispod 69000 kuna a to je opet ogromno pove?anje. Alternativno je bila varijanta 206, ali …

Prodavatelji auta su uglavnom mu?karci koji moraju na tim akcijama i uvaliti i neke ru?ne aute (crveni C3 fuj…ho?u crni ili plavi, srebrni), ili neke izuzetne skupe. Ko da ja imam love na bacanje. Ve? sam odustala od dizel varijante jer treba izbrojiti barem 10000 kuna vi?e.

Nova Panda…Ni? mi se ne svi?a, a povoljna je..Getz mi je malo prevelik…Punto tak tak….Daewoo (to jest ovaj Chevrolet) mi se ne svi?a…Corsa mi je bljak, Clio bez veze….

Istina je da meni ne treba novi auto, jer ovaj stari je super….Za sada…A sve ima svoj vijek trajanja i ja se pani?no bojim da ?e jedan dan zaka?ljati na cesti i dati mi onaj glupa?a look…nemam pojma kaj mi je s autom…kaj ?ete baba za volanom. A onda ?u popravak platiti barem onoliko koliko ko?taju tro?kovi obrade krede i tak.

Da ostaje Yaris…Ali francuzi su tak udobni i vozljivi. Koje dileme i trileme…

Ima li neko dobar savjet???

- 21:38 – Komentari (0) – Isprintaj – #
utorak, 22.06.2004.
Blogovi
Danas sam se na?itala blogova, ko i obi?no…Ima dosita super blogova.
Odlu?ila sam i ja biti malo vrijednija i ?e??e pisati.

E da danas opet ugovaram blind date. Frajer je muljator kakvog nema.
Isto sam se nasmijala do suza.

Sutra ?u malo ozbilnije

- 22:53 – Komentari (2) – Isprintaj – #
Sretno! (Modesti Blejz 23.06.2004. 19:13)

Hvala…To ti je zbilja rudarski posao (lopticaskocica 23.06.2004. 23:20)

utorak, 15.06.2004.
Nazivi zemalja

Nekad davno dok sam boravila u Engleskoj mu?io me naziv Georgia. Naime ja nisam znala da na Kakvkazu ima i?ta drugo osim Gruzije a nikakve Georgie. I shvatila sam da jednostavno moram svoje znanje zemljopisa malo internacionalizirati. Isto kao i Hrvatska i Croatia. Naziv ba? nemaju puno zajedni?kog. I za?to je Latvija Letonija nije mi jasno ve? dva sata. Poku?ala sam se sjetiti svih balti?kih zemalja, Litva, Latvija i Estonija. Gdje je LEtonija. I ?emu tolika jezi?na zbrka. Iskreno jako me zanima za?to mi Be? zovem Be? a ne Wien.
Ina?e ovo prvenstvo me odu?evljava. Sad mi je jasno za?to sam nekad obo?avala sport. Uzbu?enja ko u pri?i. U srednjoj ?koli glavna preokupacija mi je bila kako do godi?nje karte za Cibonu i kartanje u ?o?ku. Eh koje su to tekme bile. Dom sportova se ru?io, a Dra?en. Pravi Mozart. A danas. Umjesto gromoglasnog navijanja ?ovjek dobiva svije?e i muzej. A to nije bilo tak davno. A ja se kao ?alim ?to ne idem na rendese. Eh ja jo? imam sve ?anse u ?ivotu, a on iako je bio i poznat i slavan u ovom ?ivotu vi?e nema nikakve. Kao ni jedan Mirko. Umro u tridesetre?oj godini. Kojem se ulog u stambenoj ?tedionici pretvorio u grobno mjesto. A toliko toga je ?elio.

Danas mi se biv?i poku?ao pribli?iti putem sms. Kao jel mogu dati tvoj broj pajdi. Ovaj je pak umirovljen u 33. Invalid od 20%, koji se ?asno borio u Domovinskom ratu po sili zakona mora u mirovinu. Mislim da malo pretjerujemo s tim mirovinama. Cijela moja generacija mu?karaca je ili ve? na groblju ili ve? u mirovini. Toliko o izgubljenim generacijama.

- 20:06 – Komentari (2) – Isprintaj – #
Letonija ti je pobrana iz nekakvog starog germanskog naziva – LETLAND. Ili je bio francuski. A kajaznam :-) )). Uglavnom, tako ne?to. Ba? je neki dan u onoj glupoj emisiji Portugoool bila rije? o tome jer su im gosti bili Latvijci ilitiga Letonci. (Zrinka 22.06.2004. 23:00)

Hvala….A Be?? (lopticaskocica 23.06.2004. 23:20)

ponedjeljak, 14.06.2004.
BLIND DATE

Gledam upravo srcolovku i smijem se sto na sat. Tak su mladi, tak su simpa. Mirkovi? je duhovit i izvrstan. Ali kao i na stvarnim sastancima na slijepo ne mo?e se ne vidjeti odmah ima li kemije koje naj?e??e ipak nema. Sve su to zgodni mladi ljudi, ali iz nekog razloga se krivo odabere.
Tj. kako do kemije. Kako do kemije na bilo kojema date-u. U stvari kako do date. Jest da sam debelo poslije tridesete, ali ne pamtim kad sam pozvana na spoj onak….Vjerojatno se nedovoljno smijem….(smile mi je bolje by the way) ili ne znam nove fore. I mene s vremena na vrijeme pozovu van, ali uglavnom oni mu?karci koji su za mene pro?lost. Tj. ne bi ?eljela vi?e s njima iza?i.
Dosta sam u cyber space, i naizlazila sam se na slijepo. Tak da to vi?e ne bum tak skoro.
Htjela bi ko nekad s frendicama (sve poudane i nema ?anse da ih mu?evi puste) na najbolje mjesto u gradu i duboko se zagledati u komada i bum kemija….A mo?e i fizika.

- 20:41 – Komentari (0) – Isprintaj – #
subota, 12.06.2004.
JAGODE I NOGOMET

Nakon temeljitog dana?njeg odmaranja ogladnila sam. A ?to bih jela. I?i na kebab ili kupiti pringlse. A ja se sjetila jagoda. Naim jagode nismo brali dva dana i sigurno ih ima ko u pri?i. I ja lijepo nabrala jagode. Doma?e, ne?pricane, oprala ih i u?ivala u pobjedi Gr?ke nad Portugalom. Svaka ?ast Grkljanima. Igrali su ok i ono kak se veli lopta je okrugla i ja sam mi?ljenja svak svakoga mo?e pobijediti. To sam ujutro tuma?ila bratu. Mislim da je jako neizvjesno ko ?e pobijediti na europskom prvenstvu. Evo Portugal daje gol. Ima jo? cca 40 sec do kraja. Mo?e li se desiti ?udo. Te?ko.
I pobijedila je Gr?ka. Nadam se da se brat kladio na njih >(on se uvijek kladi kontra svih).

Sad ?u gledati ?iru i Karlova?ko korner. Ba? me zanima kak se na?i navija?i zabavljaju u Portugalu. Nekad davno planirali smo jednom Opel Corsom do Portugala. Prijatelj, prijateljica i ja. I nestalo je prijateljstva. ?udan neki ?ivot.

- 19:48 – Komentari (0) – Isprintaj – #
petak, 11.06.2004.
Bol

Kad sam pro?le godine generalno popravljala zube zubar je ne?to natuknuo o upaljenim desnima i ono kako bi morala paradontologu. Pro?la je niti godina dana i u?as. Boli i krvi do koljena. Ve? danima ma?em desni s posebnom teku?inom, pijem c vitamine, a bolje mi nije ni? .I sad jo? ovaj praznik pa sutra vikend. Moj zubar danas nije bio naravno u ordinaciji. A meni jo? malo kaj nije vilica otpala. Oti?la sam svojoj doktorici op?e prakse. A ona je s zgra?enjem pogledala moja usta. Red ?aja od kadulje, pa neke teku?ine (ono kad bebema rastu zubi sistem), jo? c vitamina i ja ne znam gdje mi je glava tj moja vilica. Ovako ne?to neugodno nisam davno do?ivjela.
Ovo definitivno ne?u pre?ivjeti.

- 19:39 – Komentari (0) – Isprintaj – #
srijeda, 09.06.2004.
LJUBI?ICA

Danas mi je bio jedan od lo?ijih dana. Sve je po?elo s nesnosnom gu?vom u prometu, ka?njenjem na posao…i tak

Ali sad ?u objaviti pri?u iz jednog neobi?nog dana

MLADI? S LJUBI?ICOM

Danas je ona dobila ljubi?icu. Ne crvenu ru?u ili orhideju, cvije?e koje obi?no mu?karci poklanjaju ?enama. Tek malenu ljubi?icu ubranu tko zna gdje. Taj sitan cvijetak odredio je njen dan. Dobiv?i je rekla je tek hvala, ni ne razmi?ljaju?i o tome ?to bI ona mogla zna?iti. Znak pa?nje mu?karca koji je jedanaest godina mla?i od nje, kojemu je danas uru?en otkaz. Rekao je da otkaz nije va?an, da ide na bolje i ide ali tek kroz mjesec dana. Mjesec dana bez prihoda je mnogo. No on je mlad, ?ivi druga?ije i ?to on ima zajedni?ko s ?enom koja je na pragu srednjovje?nosti. Istina ona jo? djeluje mlado, prijazna je i ljubazna, pomalo daleka, a opet neposredna. Ne krije svoje godine iako su njene godine odraz uzaludno potro?enog vremena (njeno mi?ljenje ponekad). Rekla mu je da joj je ?ao zbog otkaza, a njen je posao bio pripremiti papire potrebne da se taj ?in i formalizira. I ona je to pripremila, te?ka srca (prije ljubi?ice) jer joj je ?ao svakog ?ovjeka koji dobiva otkaz, a pogotovo njega jer joj je bio simpati?an. Ispisuju?i papire primijetila je da ima ro?endan dva dana prije nje i da ima samo 24 godine. U radnoj knji?ici ogledalo ovih te?kih vremena. Pet, ?est razli?itih poslodavaca, prijave na mjesec dva dana, a ve? bi morao imati punih pet godina sta?a. Ona pomisli na svoju radnu knji?icu. Mo?da ona ipak ne bi bila tako ?udna ljudima kako tvrdi njena mama. Danas se ispisuju?i papire o otkazu zapitala koliko ?e jo? ona biti ovdje. Pogotovo zato ?to je ju?er bilo posla za svega pola sata. Po?eljela ga je po?astiti kavom. Da li je prikladno, kako ?e on to shvatiti. Doista bi bila rado s njim popila kavu, ali to bi bilo neobi?no. Poslodavci ne vole da se radnici koji ostaju dru?e s radnicima koje odlaze. Bar ona ima takav dojam. I ?to re?i u tom trenutku. Oti?la je ipak po tu kavu, ali nije sjela s njim. Ionako joj je ?ivot kompliciran. Mora ga ostaviti. Ne njega s ljubi?icom, ve? onoga koji se uvukao u njen ?ivot u posljednjih osam mjeseci. Stvarno ga se mora rije?iti. Osam punih mjeseci ?hodanja?i to zaludu zapravo pomalo neprihvatljiv pojam za nju. Ona ?eli, ona sanja o nekome drugome koji je jasno rekao ne. A danas je dobila ljubi?icu od mladi?a, koji ide dalje. A ona stalno ide ispo?etka, kao da pola?e neki u?asno te?ki ispit na fakultetu i profesor se zainatio pa je ne ?eli pustiti.

I dobila je i ru?e, mnogo puta, dobila je orhideje, ali nikad ljubi?icu. Plavo u cvije?a je boja prijateljstva, ali ljubi?asta zapravo ne zna. A mladi? je bio danas naro?ito zgodan. Ona ga nikad nije vidjela tako lijepo obu?enog. Svijetle hla?e i crna ku?ulja i krasne cipele. Me?utim mladi? je zapravo uvijek imao osobnosti svom obla?enju. Ana je rekla da je pijan. Mo?da je i bio. Ona ga je poku?ala opravdati pred Anom time da mu je danas te?ak dan jer nije lako dobiti otkaz. Kasnije kad je do?ao Ani po novce, bilo je ne?to ?udno s njim. Ili se njoj samo tako u?inilo.

Popodne je oti?la s u ?etnju s onim koji je smatrao da je njen dragi. A njoj on op?e nije bio drag. Umor joj se ogledao na licu ?to je ovaj netakti?no primijetio. Odlu?ila je i?i se odmoriti na ?to je ?dragi? digao nos. A njen ?dragi? je ?ovjek koji ve? osam mjeseci nije krenuo nikuda, koji stalno stoji na mjestu i koji prebire po nov?aniku da bi platio kavu. Radi taj ?dragi? u dr?avnoj slu?bi, i stalno kuka. Bo?e kako taj ?ovjek kuka, a im pristojnu pla?u i siguran posao. I ona to slu?a osam mjeseci. Za razliku od mladi?a s ljubi?icom. Koji je danas dobio otkaz i koji ide dalje.

- 19:52 – Komentari (0) – Isprintaj – #

Nastavak

 

Bad Behavior has blocked 7 access attempts in the last 7 days.