Sretna Nova ili privid slobode

On 31. 12. 2004, in clitorella, by noebius

Stara godina, vrte se telefonski brojevi, sastavlja se ekipa za do?ek. Bijesni i Clitorella grozni?avo se pripremaju za tulum.Zlateko je poslu?no spavalo u ko?ari, par tjedana staro.Predve?er se dru?tvo iz “starih” dana skupilo i nastavilo tamo gdje je stalo, zabavljati se. Naravno sa satima je raspolo?enje raslo, pjevalo se ,plesalo ,pilo, umalo i divljalo. To Clitorellu veseli, bila je kao “pu?tena sa lanca”, naime ?itavu trudno?u je provela le?e?i i u bolnici, ?uvaju?i Zlateko, kojemu se iz sasvim nepoznatih razloga, jako ?urilo u svakodnevnicu.Kona?no SLOBODNA.Slobodarska atmosfera je potrajala, popilo se vi?e nego ina?e, ludovalo se vi?e nego ikada,sa prvim jutarnjim satima, razuzdanost je polako jenjala i po?eli su se stari frendovi polako razilaziti. Clitorella i Bijesni su ve? bili nasmrt umorni i popadali ,kako je tko stigao, Bijesni je zahrkao u naslonja?u, Clitorella na kau?u, do kreveta “nisu stigli”.Odjednom se ne?to ?uje, ne?to na ?to su novope?eni roditelji potpuno zaboravili—ZLATEKO!
Bunovna Clitorella drma Bijesnog:
-?uj netko pla?e!
-Ma neko dijete.(hrkne Bijesni).
-?uj kak se to tako ?uje, pa sve je zatvoreno.
-Ma ,spavaj nije va?no.
-Pa to je Zlateko, na?e Zlateko, na njega smo zaboravili!
-Tko??to?Na?e?( penta Bijesni).
Da, problem je kada do?e u okolinu “nova” osoba, to treba “omozgati”.
-Idi ga nahrani i premotaj, meni se vrti!(mudruje on).
Clitorelli je bilo tako lo?e od umora, zabave, da je ?etverono?ke doplazila do ko?are i napamet gura bo?icu Zlateku. Dijete ne pije, ali kme?i. Za?to ne pije?
Da rije?i svjetski misterij, upali svjetlo i shvati da Zlateko ne mo?e piti na uho, kamo ona gura dudu.Nahrani “napu?teno” dijete, premota ga , onako jedva jedvice, ugasi sve i klone kraj ko?are. Odjednom joj se u?ini ne?to ?udno, prve zrake novog dana u?uljale su se u mra?nu sobu, pogledala je prema prozoru, u?inilo joj se da joj se Nova godina smje?ka na prozoru.
Sretna Nova!!!!
Clitorella

 

Jedan obi?no “veseli”Badnjak

On 29. 12. 2004, in clitorella, by noebius

Clitorella i Bijesni i Zlateko idu obitelji Veseli? na proslavu Badnjaka. Nakon ?to su se nakuhali hrane za ?itav garnizon, pa pokloni, pa sve tako, pojavili su se na ulazu, kao da su se doselili.Veseli?i okitili stan ,kao u petpara?kim ameri?kim filmovima, ali ne smeta, malo ki?a(previ?e), pa kaj!(reklo bi Zlateko).
Nakon ?to su svu hranurinu istovarili na stol ,vi?e se nikome nije jelo.Riblji specijaliteti, samo ?to nisu o?ivjeli i proplivali. Nikome ni?ta.
Tata Veseli, navio svoju omiljenu ABBU na sav glas, nesta?nu dje?icu su namirili sa ?ipsom i coca colom uz zabranu ,da se ne pojavljuju, osim u slu?aju smrtne opasnosti, jer se odrasli ?ele odmoriti.
Uz ABBU, namjestio Vesli “tvdi” porni?, uvalio svakom dijetnu colu…i pljuj po vjeri, crkvi, dogmi, inkviziciji i vim dobrim ljudima koji se spremaju na pono?ku da “pro?etaju” svoje bunde.Tako oni bezbo?nici uz jo? “tvr?e”komentare, prate porni?e i slu?aju ABBU.
Odjednom, se na stolu pojavi ?unka i hren, Clitorella vri?ti “Sretan Uskrs!”.Malo su pratili maloumnu emisiju(kao da se tri dobro retardirane osobe krevelje) Big Brother i zgra?avali se, molili Clitorellu, da ode u tu ku?u i da razbije maloumnost, koju prati ?itava Hrvatska, da je to ve?i u?as , blasfemija, nego najvulgarniji porni?i.Kratko, malo, beskrajno su se nacerekali, ni?ta nisu pojeli ,pa
sretno!
Clitorella

 

Being in love

On 23. 12. 2004, in poezija, by noebius

Being in love is like a River.
It has a flood.
It havs a sorrow season.
Sometimes water is lost, and all creatures are lost in the desert.

But love itself could not be lost.
It could be misplaced,
It could be forgotten,
It could be frozen in cold heart,

But The one who said ” I am who I am” has the mountain of love

Ljubiti

Ljubiti je poput rijeke.
Ima svoje poplave
Ima svoju sušnu dob.
Ponekad je voda izgubljena i sva stvorenja su zagubljena u pustinji.

No ljubav sama ne može nestati.
Može biti zametnuta,
Može biti zaboravljena,
Može biti zamrznuta u hladnom srcu,

Ali onaj koji re?e “Ja sam Onaj koji Jesam” ima planinu ljubavi…

 

(uz)bunjene ?ljive ili o ratnom pekmezu

On 23. 12. 2004, in clitorella, by noebius

Jedno popodne tamo s po?etka devedesetih, mije?a Predator ,kuha ?ljive, za Bijesnog, koji to obo?ava,svi naravno sjede u kuhinji ,a Predator se uzrzjava, da za?to stalno zavija uzbuna, da sve prestaje i mora u skoli?te zbog dva helikoptera,?itav grad. Nije dorekao re?enicu opet sirena.
-Pa stvarno mi je dosta ,u ovom ratu nema reda?
-reda u ratu(zgra?a se Clitorella)
-U pro?lom ratu su i Nijemci i Saveznici znali red. Uzbuna u 10h i poslije ni?ta do 22h.Pa si se mogao ravnati.
-No?ne smo uzbune prespavali i nikom ni?ta.
Odjednom “tresne”.Clitorella se izbezumila, a Predator mije?a mrtav hladan svoj pekmez. Ne mo?e prestati da ne zagori.

-Vi ste svi obi?ni kilavci, tu se tresete u kuhinji, ja radim u Ministarstvu obrane, branim prava branitelja, netko i to moraNije me Hitler, pa ne?e niti Milo?evi? tjerati u skloni?te, daj upali taj radio.
-Zviznuli su Banske Dvore.!
-Ba? dobro, svi su valjda sjedili pod stolom,moje ?ljive ne?e nitko.
Bijesni je odjurio u podrum na kartariju,A Clitorella je piljila u Predatora.
-Kaj se pak ti boji?,dok ja tu kuham pekmez, ni?ta ti ne?e biti.
Te godine je pekmez od uzbunjenih ?ljiva bio najbolji.
Clitorella

 

Prailirka

On 22. 12. 2004, in clitorella, by noebius

Zamra?enje, no?na uzbuna, Clitorella stavlja deke na prozore, Predator pu?i u kuhinji, Bijesni u ?vicarskoj.Sjeda Clitorella za stol i pilji u Predatora, malko uspani?eno. Predator mrtav hladan.
-Sje?a? li se davnog razgovora o zastavi i narodnoj svijesti?(upita Predator)
Sjetila se Clitorella ,kako probuditi ono ?ega ona nema ,nacionalnu svijest?.S tim pitanjem je 70- tih godina Predatora dovela pred zid.Predator je punim o?ima suza gledao u svoju bisttrooku jedinicu.
-Mama, ?to ja to moram probuditi?
Predator je nestao u svojoj sobi i vratio se sa zastavom, iz valjda NDH-a.
?to je to?
-Zastava.
-A ovo drugo ?to imam u ruci?
-Kuhinjska krpa.
-Krpe su obje ,samo sa jednom nikad u ?ivotu ne smije? obrisati niti pod ,niti cipele, ZASTAVA.
-Za nju se previ?e gine.
Clitorella je u ?udu gledala, pone?to shva?ala,bila je premlada.
Do?le su devedesete, sjetila se Clitorella,Predator, znam,sve, samo ne sa zastavom.
Evo Zlateka, ne pi?e ,ne ?ita, za tu alternativu pla?a se i visoka ?kolarina i urla.”Mama, imam igrokaz na njema?kom, ja sam Maus-mi?,!”
-Pa ti ne ?ita? i ne pi?e? materinji jezik, kako sad igrokaz na njema?kom?Zgra?ava se Clitorella.
Bez obzira na Predatora i alternativnu pedagogiju, njema?ki i ma?arski u ?ivot, latinski u crkve i nema bu?enja.
Clitorella

 

Feng shui kaos

On 22. 12. 2004, in clitorella, by noebius

Ljudi znaju biti upravo fa?istoidni, recimo 4 krvne grupe, pa 4 vraste hrane,ishranom protiv raka, vitaminima protiv raka , na “udaru” su bibliotekari, koji po opisu radnog mjesta i zanimanja, sve trebaju pregledati, a sve vrvi od takvih sadr?aja. Tako i “nesretni “feng shui”, ili o uravnote?enom stanovanju, ili o interijeru!
Kolegica koja se seli ,tu knjigu dr?i kao Bibliju.
-?uj ,gdje ti je ogledalo?
-Nema , osim u kupaonici, prokleto, svi pri?tevi se vide, je na stropu, ali nema veze,ionako samo hr?u.
-ima? li suhog cvije?a, to je lo?a energija.
-Ima, pa sve bukete od ljubavnika je posu?ila i vise u kuhinji, ne da.
-Garderoba?
-Ima toliko da pante na ormarima ispadaju.Ne ?eli se odre?i niti jedne krpe.
Po Feng Shuiju ?e krepati odmah, ako to ve? nije,samo nije saznala.
Clitorella

 

Zajedni?ka ljubav ili o pokunjenom Zlateku

On 22. 12. 2004, in clitorella, by noebius

Sjedi dijete i gleda u doru?ak, tiho. (potpuno van sebe).
-Zlateko kaj se doga?a? (upita Clitorellla)
-Hana je dobila prsten od Duje iz 4. razreda, kaj to zna?i?
Clitorella je sad na sto muka.
Dijete se treba suo?iti sa krutom realno??u.
-?uj, Hana je prasica, Duje je faca ,a ti si odvisio, i nemoj sad cendrati za Hanom, ima? ih dovoljno,gdje su Eleonora i Uma?
-Onda Eleonora!
-Hana mi je rekla da se mo?emo zajedni?ki voljeti.
-Ne mo?ete,(usplahirila se Clitorella)
Clitorella

 

Snijeg u Salzburgu

On 21. 12. 2004, in clitorella, by noebius

SNIJEG U SALZBURGU
Snijeg pada,
skriva tragove,
odba?eni suhi kist uli?nog portretista,
zvuk balalajke uznemiruje ogoljele kro?nje,
Rasko?na svadbena ko?ija je odavno pro?la,
Snijeg skriva sva moja ljeta.
Mali smijeh, Tvoje prve korake,
Snijeg bri?e moje suze,brigu…..
Volim ovaj grad.
Snijeg skriva zaljubljen pogled u veli?anstvenu katedralu,
najplavije alpsko nebo,
vjetrovite ve?eri,
beskrajna ki?na jutra.
Glazba uli?nih svira?a podsje?a me na ljude koje sam izdala,
ljude koje volim,
Volim Salzburg,
Volim ovaj snijeg ,koji skriva sva moja ljeta.
Clitorella

 

Be?, kako krasno zvu?i, biv?a na?a metropola.Bili nekih godina Bijesni i Clitorella ,sa nekim dru?tvom u Be?u.Clitorella se jako dobro snalazi, jer je bezbroj puta, uglavnom sa zborom bila u Be?u, pa privatno, pa neke ?kolice, i nau?ila podosta.Jedna od zamki velegrada je lo?e vino sa divnim okusom.Potrovali se ve? svi, prvi puta je saznala ?to je Alka Seltzer i sve ostalo.No, za inat, turisti?ka destinacija za naivce je brda?ce ,sa mno?tvom birtija i karakteristi?nom”?ramel” muzikom. Uglavnom koncert za citru i litru.To?e u dindrlicama samozatajne kuje vin?eko.
Poludio Bijesni -SVI NA BRDO.
-?uj stari (plete ve? jezikom Bijesni), ovo je prava roba, daj pogledaj, ven?ek, joj kak se pjeni, priroda ?ista priroda, nema tu kemije……..itd.
-Kako te nije sram, cuga? ,ko zadnja selja?a pivo, urla Bijesni na Clitorellu, koja mudro ?uti i pije provjereno pi?e.Misli si ona:”?ekaj, kada se ujutro (ako) probudimo!”
Nalili se svi prirode , ravno z trseka, ona hmelja, ziher je ziher.
Osvanulo(ne ba? svima).
-Isuse, ne mogu glavu dignuti sa jastuka, kuka Bijesni.
-Ostatak bljuje posvuda.
Clitorella se cereka:”Da ?ista priroda, pa nekako mi prirodno izgledate!”
Clitorella

 

Fatalne hla?

On 19. 12. 2004, in clitorella, by noebius

Mra?no jutro. Clitorella je budna, ali je mrak. Ide na kavu, , ?ulja se, jer Bijesni i Zlateko” paj?e.” Obukla je napamet ,u mraku hla?e i kaput.U kafi?u je shvatila ,da je kaput od bBijesnog i da nema nov?anika. ?to sad?Onda je obratila pozornost na hla?e, koje su ipak prevelike, bez obzira na Clitorelline dijete, joj da , hla?e od Bijesnog, prednji desni d?ep. Naravno ,pun love.Gdje je fatalna gre?ka, u kaputu ili hla?ama.
Clitorella

 

Bad Behavior has blocked 7 access attempts in the last 7 days.